RODO

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679             z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

współadministratorem danych osobowych:

 • w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
 • w ramach zadań realizowanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jest Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. księdza Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno, kontakt: e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl,

tel: (48) 13 43 259 23),

 • w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Stalowej Woli jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Stalowej Woli, (adres siedziby: ul. gen. Leopolda Okulickiego 12, 37-450 Stalowa Wola., kontakt: e-mail: stalowawola.piw@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 15 84 431 76), który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

w sprawach z zakresu ochrony przetwarzanych danych osobowych możliwy jest kontakt                            z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym lub telefonicznym:

 • w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 226232481,
 • w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Stalowej Woli: inspektor@ethna.pl, : 665795054

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, Art. 9 ust.1 lit. g, oraz Art.10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na podstawie: Kodeks postępowania administracyjnego               tj. z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej                   tj. z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 36), Ustawy o ochronie zwierząt tj. z dnia               15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1840), Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia         tj. z dnia 3 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 149), Ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego tj. z dnia 2 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 242);

 • dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnymi i archiwach;
 • w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;
 • każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 • mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 • podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;
 • Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa  w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

 

Komentarze są wyłączone.