Status prawny jednostki

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Stalowej Woli jest państwową jednostką budżetową administracji rządowej.

Działalność Inspekcji Weterynaryjnej opiera się na:

 1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1557 t.j.);
 2. ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r., poz. 824 t.j.);
 3. ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r., poz. 1252 z późn. zm.);
 4. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2018 r., poz. 196 t.j.);
 5. ustawa z dnia 10 grudnia 2003r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (Dz.U. z 2019 r. poz. 475 t.j.);
 6. ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r., poz. 1149 z późn. zm.);
 7. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.);
 8. ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz.U. z 2017 r., poz. 453);
 9. ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2134);
 10. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1559 z późn. zm.);
 11. ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 r. nr 185, poz. 1092 z późn. zm.);
 12. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.);
 13. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Do każdego wymienionego powyżej aktu prawnego zostały wydane akty wykonawcze w formie Rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw środowiska i ministra właściwego do spraw administracji, jak również zarządzenia ministra właściwego do spraw rolnictwa.

Informację o aktach prawa Unii Europejskiej odnoszące się do funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej można znaleźć na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Komentarze są wyłączone.