INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

INFORMACJA
DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE
W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO
Przypominam, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań
zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7
kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego
dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do możliwości dokonania przemieszczeń świń z
gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III. Należy pamiętać, że
brak spełniania w/w wymogu po dniu 31 października 2021r., będzie stanowił poważną przeszkodę dla
możliwości wywozu świń poza wymienione obszary.
Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła od kwietnia 2021r. w tym zakresie 17 792 szkoleń
i kontroli instruktażowych gospodarstw dla rolników utrzymujących świnie.
Warunkiem wdrożenia skutecznej bioasekuracji jest udokumentowanie przestrzegania
określonych zasad, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko występowania zakażeń ASF u zwierząt. Aby
pomóc Państwu w spełnieniu tego wymagania przypominam o nim oraz informuję, że na stronie
internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzorweterynaryjny/
afrykanski-pomor-swin dostępne są wzory dokumentów:
 Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie
w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i
produkcji pasz spoza gospodarstwa”.
 Wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie
w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie.”
 Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w
gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605
z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru
świń.
Należy podkreślić, że wzory niniejszych dokumentów mają charakter poglądowy, co oznacza, że inne
wcześniejsze plany sporządzone przez producentów świń, a odpowiadające wymaganiom RWK
2021/605 zatwierdzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii będą respektowane przez organy
Inspekcji Weterynaryjnej. Sporządzone wzory dokumentów są kierowane przede wszystkim do
rolników, którzy zwracają się do terenowych organów Inspekcji Weterynaryjnej o pomoc i wskazówki
w tym zakresie.
Apeluję do Rolników, właścicieli gospodarstw utrzymujących świnie
w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF, o jak najszybsze sporządzenie planów
bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenia
u właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed datą 31 października 2021r. lub pierwszą
wysyłką świń planowaną po tej dacie.
dr n. wet. Mirosław Welz
Główny Lekarz Weterynarii

DO POBRANIA:

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii, dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa1

Plan bezpieczeństwa do 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.